Zasady obowiązujące w trakcie egzaminów maturalnych 2024 r.

Tik tak, tik tak - czas na ostatnie przypomnienia:

Pamiętajcie o odpowiednim schludnym ubiorze adekwatnym do egzaminu maturalnego. Zdających prosimy o przybycie do szkoły na 45-60 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu - należy uwzględnić różnorodne warunki pogodowe jak i drogowe.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2024 r.).
Wniosek wraz z uzasadnieniem, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Zdający powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość, własne przybory do pisania z czarnym wkładem piszącym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz własne przybory wymienione w komunikacie CKE. Szkoła nie zapewnia przyborów (np. kalkulator, linijka) oraz obowiązuje zakaz użyczania ich sobie wzajemnie przez zdających. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem (nie wykonuje się rysunków ołówkiem).

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody - szkoła nie zapewnia napojów. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
- niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
- wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
- zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Widzimy się jutro i w kolejnych dniach egzaminów. Powodzenia :)

  • Utworzono .

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO